Dvasininkai

1801 m. – klebonas kun. Pranciškus Skorvydas.

1835–1895m. – klebonas Seinų katedros kanauninkas Motiejus Dėdinas

(Dydinskas). 1868 m. jis pastatė dabartinę bažnyčią, kurią 1884 m. konsekravo

vyskupas sufraganas Juozapas Oleka, tą pačią konsekracijos dieną kun.

Motiejus Dydynskas švenčia savo kunigystės 50 metų jubiliejų. Kaip teigia

profesorius J. Totoraitis, Gelgaudiškyje jis dirbo 60 metų ir mirė ne 1893, o

1895 metais. Palaidotas bažnyčios šventoriuje.

1895–1923 m. – klebonas kunigas Pranciškus Būčys. Kunigu įšventintas 1847

m., organizavęs knygnešių būrį Gelgaudiškio parapijoje, platinęs paveikslėlius

su lietuviškomis maldelėmis. 1911 metais sukvietė pirmąją atnaujintų marijonų

generalinę kapitulą, kuri kun. Jurgį Matulatį, būsimąjį palaimintąjį, išrinko

vienuolijos generolu. Palaidotas šventoriuje.

1925–1928 m. – klebonas prelatas Jurgis Narjauskas. Rūpinosi bažnyčia, stogo

taisymu.

1927–1930 m. – klebonas kanauninkas Vincentas Aleksandravičius. Jam

prašant, 1929 m. bažnyčiai iš Gelgaudiškio dvaro skiriami beveik septyni

hektarai žemės.

1930–1950 m. – klebonas kunigas Konstantinas–Justinas Augustaitis. Nuo

1950 m. iki mirties (1954 m.) – altaristas. Palaidotas Gelgaudiškio parapijos

kapinėse.

Iki 1934 m. – vikaras kunigas Juozas Valiukevičius.

1934–1937 m. – vikaras kunigas Jurgis Riauba, emigravęs į JAV.

Nuo 1937 m. – vikaras kunigas Juozas Šeštokas.

1940–1950 m. – vikaras kunigas Kazimieras Montvila.

1950–1959 m. – klebonas kunigas Pranciškus Staškūnas. 1955 m. jis atlieka

bažnyčios remontą.

1950–1966 m. – vikaras kunigas Antanas Balčiūnas. 1964 m. pusę metų

laikinai klebonauja, po to – altarista iki mirties, iki 1972 m.

1959–1962 m. – klebonas kunigas Benjaminas Sakavičius.

1962–1963 m. – klebonas kunigas Juozas Grudzinskas.

1963–1964 m. – klebonas kunigas Juozas Užupis.

1964–1967 m. – klebonas kunigas Juozas Šukevičius.

1967–1971 m. – klebonas kunigas Kazimieras Garmus.

1971–1995 m. – klebonas kunigas Gintautas Skučas. Bažnyčią remontavo 1978

ir 1994 m. Ant avarinės būklės senosios špitolės pamatų pastatė naują

kleboniją.

1995–2003 m. – klebonas kunigas Vladas Jackūnas. 2000 m. bažnyčiai grąžinti

senieji klebonijos namai, kuriuose buvo įsikūrusi ligoninė. Daug laiko, lėšų,

energijos šis klebonas atiduoda grąžintame pastate įruošdamas laidojimo sales,

Carito būstinę, tvarkydamas šį ūkį ir bažnyčią.

Nuo 2003 m. – klebonas kunigas Alfredas Nėnius. Gimė Jurbūdžių kaime

Lukšių parapijoje, vėliau su tėvais persikelia į Višakio Rūdos parapiją, kurioje

aukojo ir savo primicijų šv. Mišias. Pastoracinio darbo vietos – Kazlų Rūda,

Aukštoji Panemunė, Krikštonys ir Gelgaudiškis.

2013-2018 m. –  klebonas kunigas Kęstutis Sprangauskas.

2018-2019 m. – klebonas kunigas Dainius Gurevičius.

Nuo 2019 m. – kunigas klebonas Arvydas Liepa.

1925–1928 m. – klebonas prelatas Jurgis Narjauskas.
1925–1928 m. – klebonas prelatas Jurgis Narjauskas.
Kun Riaubos primicijos Augustaitis salia Riaubos tevai
1930–1950 m. – Kunigo P. Raubos primicijos. Centre sėdi Gelgaudiškio klebonas K. J. Augustaitis ( Gelgaudiškyje klebonavo 1930-1950 m.), šalia - kunigas J. Rauba (Gelgaudiškio parapijoje dirbo 1934-1937 m.)
Sestokas Juozas t2 p375
Vikaras kunigas Juozas Šeštokas. Gelgaudiškio parapijoje dirbo nuo 1937 m.
Skucas
Gelgaudiškio parapijos klebonas kunigas Gintautas Skučas ( Gelgaudiškio parapijoje dirbo 1971-2003 m.)
kunigas
Gelgaudiškio parapijos klebonas Kęstutis Sprangauskas ( Gelgaudiškio parapijoje dirbo 2013-2018 m.)