Bažnyčia

Gerumas mus vienija

Išgyvename nelengvus laikus kai parapijos pastoracinis ir sakramentinis gyvenimas yra apsunkintas. Tačiau tai nėra kliūtis išgyventi bendrystę su Kristumi ir tikėjimo broliais, seserimis. Gal net labiau suvokiame svarbą ir poreikį vieni kitų. Esame dažnai atskirti vieni nuo kitų fiziškai, bet labiau išgyvename dvasinį ir maldos bendrumą. Šiuo metu daugelis tikinčiųjų negali lankyti bažnyčios, o mes klebonai negalime lankyti parapijiečių, tačiau nesame vieni kitų pamiršę. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie suprasdami šią situaciją ir aplinkybes parodote solidarumą su parapija ir klebonu, užsakydami Mišias, įsigydami kalėdaičius savo parapijoje, pervesdami ar atnešdami “kalėdą”, paremdami įvairiais būdais parapiją.

 Nuoširdžiai dėkojame visiems šiais metais skyrusiems GPM 1 ar 2 procentus mūsų parapijai. Jūsų visų dėka VMI pervedė mūsų parapijai 653,14 eurus. Kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už parapijos geradarius. Džiaugiamės, kad nuolat daugėja tų už kuriuos galime melstis.

 Dievas teatlygina už jūsų krikščionišką solidarumą ir meilę. Perfrazavus apaštalo Pauliaus žodžius ne tik “badas, pavojus, nuogumas ar kalavijas”, bet ir joks virusas negali mūsų atskirti nuo Kristaus ir vienas kito meilės.    

Linkiu ramaus, gilaus, sakralaus ir palaiminto Advento laiko, kuris per Dievo Žodžio skaitymą ir apmąstymą atvestų į džiugias, šviesias, šventas ir nuolat besitęsiančias šv. Kalėdas.

Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonas

Kun. Arvydas Liepa

Pasidalinti

Share on facebook
Share on twitter